Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST STEPS FIRST B.V. (VERSIE 1.2)

Laatst bijgewerkt per 11-07-2017

Artikel 1          Algemeen

 • In deze Algemene voorwaarden zijn nadere afspraken vastgelegd over de diensten die door First Steps First B.V. worden aangeboden in het kader van het remote beschikbaar stellen en houden van de FsF modules.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn gehecht aan en maken onderdeel uit van alle met First Steps First B.V. gesloten overeenkomsten of van First Steps First B.V. afgenomen abonnementen. Tevens maken deze algemene voorwaarden deel uit van alle aanbiedingen van First Steps First B.V. voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 • Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 • In het geval First Steps First B.V. in eerste instantie geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit allerminst dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat First Steps First B.V. het recht zou verliezen alsnog nakoming van de algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 2          Definities 

Abonnement:                 het remote beschikbaar stellen en houden van de FsF modules. Een abonnement wordt standaard voor 12 maanden afgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Call:                             een melding van een Storing, vraag of wens van De Klant aan FsF via telefoon of email betreffende problemen en/of vragen die direct betrekking hebben op de dienstverlening met de FsF module(s).

FsF:                             First Steps First B.V.

FsF modules:                 de overeengekomen FsF module(s) die zijn geïnstalleerd op de infrastructuur van FsF op een door FsF gekozen locatie en die door middel van remote toegang beschikbaar worden gesteld aan meerdere klanten tegelijk.

Infrastructuur:             de door FsF gebruikte hardware, datacommunicatiefaciliteiten en systeemsoftware om door middel van remote toegang aan meerdere klanten tegelijk beschikbaar maken van de FsF module(s) die is/zijn geïnstalleerd op deze infrastructuur.

Klant:                           de (zakelijke) partij die met FsF een overeenkomst heeft gesloten, wenst te sluiten of bij FsF een offerte heeft opgevraagd, dan wel ten behoeve van wie door FsF een rechtshandeling wordt verricht.

Overeenkomst:             alle overeenkomsten waarbij FsF diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Klant levert, in het bijzonder de overeenkomst/abonnement tot het remote beschikbaar stellen en houden van de FsF modules

Storing:                       een reproduceerbaar probleem waardoor de dienstverlening met betrekking tot de FsF module(s) niet, niet volledig of verminderd beschikbaar is voor De Klant.

Werkdagen:                 Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de Nationaal erkende feestdagen.

Werkuren:                    uren op Werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Work-around:               Tijdelijk oplossing die geaccepteerd wordt door De Klant. 

Artikel 3          Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van FsF, elke aanvraag of bestelling bij FsF, op elke tot stand gekomen overeenkomst met FsF en op elke andere rechtshandeling tussen FsF en de Klant , ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst. Dit voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Steeds is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing, zoals te vinden op de website van FsF.
 3. De ongeldigheid van een bepaling uit de algemene voorwaarden of de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of Overeenkomst.
 4. Indien en voor zover een bepaling uit de algemene voorwaarden of Overeenkomst ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, verbinden partijen zich alsdan om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen. 

Artikel 4          Aanbiedingen

4.1      Alle aanbiedingen en andere uitingen van FsF zijn vrijblijvend, tenzij door FsF schriftelijk anders is aangegeven.

4.2      De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FsF verstrekte gegevens waarop FsF haar aanbieding baseert. De Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van FsF dient te voldoen, juist en volledig zijn. In afbeeldingen, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens zijn voor FsF niet bindend, behoudens indien door FsF uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 5          Proefabonnement

5.1      Een zakelijke Klant heeft de mogelijkheid om bij en voorafgaand aan het sluiten van een Abonnement een gratis proefabonnement af te nemen voor een periode van maximaal de eerste drie maanden van het Abonnement. Op dit proefabonnement zijn onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

5.2      Het proefabonnement zoals genoemd in het vorige lid van dit artikel bevat een deel van de functionaliteiten en opties van een Abonnement en kan te allen tijde gedurende de duur hiervan worden omgezet naar een Abonnement indien de Klant over alle functionaliteiten en opties wenst te beschikken.

5.3      Een Proefabonnement kan door de Klant op ieder gewenst moment opgezegd worden. Omdat het Proefabonnement na drie maanden automatisch wordt omgezet in een Abonnement, moet een de opzegging door FsF ontvangen worden ten laatste voor de omzetting naar een Abonnement, aldus uiterlijk binnen drie maanden na ingang van het proefabonnement.

5.4      Het proefabonnement wordt indien dit niet wordt opgezegd binnen drie maanden na ingang hiervan, en ook niet reeds gedurende deze periode van drie maanden door de klant is omgezet naar een Abonnement, automatisch omgezet naar een Abonnement, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.5      Bij omzetting van het proefabonnement naar een Abonnement gedurende of na afloop van de eerste drie maanden zal per de datum van omzetting door de Klant het overeengekomen abonnementsgeld, afhankelijk van het aantal kindplaatsen verschuldigd zijn.

5.6      Per Klant mag slechts één proefabonnement worden afgenomen.

5.7      FsF behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, het aanbod voor een gratis proefabonnement en/of de voorwaarden hiervoor elk moment en zonder aansprakelijkheid in te trekken of te wijzigen.

Artikel 6          Prijs en betaling 

6.1       Alle prijzen, zoals genoemd op de website en/of in de offertes, zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de Klant alle betalingen, steeds voorafgaand per kwartaal, in euro’s te voldoen.

6.2       Alle door FsF afgegeven offertes en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij FsF schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door FsF afgegeven offerte of begroting kunnen door de Klant nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door de klant aan FsF kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door FsF te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is FsF gehouden de Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een door FsF afgegeven offerte of begroting.

6.3       Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

6.4       Ter zake de door FsF verrichte prestaties en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van FsF volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs.

6.5       Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Klant, geldt dat FsF gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. De Klant komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

6.6       Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop FsF de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door de Klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

6.7       Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd te vermeerderen met 1% per maand. Bij het uit handen geven van de vordering door FsF, is de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. 

Artikel 7          Storingen en onderhoud

7.1       de FsF module is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

7.2       Regulier gepland onderhoud zal mogelijk plaatsvinden tussen 24.00 en 06.00 uur. Noodzakelijk extra onderhoud zal in beginsel niet plaatsvinden tenzij met dit extra onderhoud niet kan worden gewacht tot het regulier gepland onderhoud.

7.3       FsF hanteert onderstaande prioriteitscodes en de daarbij behorende reactietijden, welke Reactie – en doorlooptijden worden bepaald door FsF.

Code 1:            Door een Storing is de FsF module(s) niet meer beschikbaar, dan wel slechts zeer beperkt beschikbaar voor de Klant. Reactietijd: Telefonisch direct. Oplostijd: de Storing wordt binnen 12 werkuren na de melding verholpen.

Code 2:            Er is sprake van een Storing, maar de Storing heeft beperkte gevolgen voor de Klant en de Klant kan, eventueel met een Work around en met beperkte hinder, door blijven werken. Reactietijd: 8 werkuren. Oplostijd: de Storing wordt binnen 3 werkdagen na de melding verholpen.

Code 3:            Alle Calls met betrekking tot wensen en Storingen waar De Klant weinig hinder van ondervindt en die in een volgende door FsF te installeren release van de betreffende FsF module zullen worden verholpen. Reactietijd en Oplostijd: N.V.T.

7.4       FsF behoudt zich het recht voor om Work arounds toe te passen. Indien FsF gebruik maakt van een Work-around zal FsF binnen een redelijke termijn (21 kalenderdagen voor Code 1; 42 kalenderdagen voor Code 2; 63 kalenderdagen voor Code 3) komen met een structurele oplossing van het probleem.

Artikel 8          Service desk

8.1       De Service desk van FsF is het aanspreekpunt voor meldingen van Storingen en het stellen van vragen die direct betrekking hebben op de overeengekomen FsF module(s). De Service desk van FsF is iedere Werkdag te bereiken op telefoonnummer +31 85 2102333 of per e-mail via [email protected]

8.2       de Service desk van FsF is bereikbaar gedurende werkdagen van 09:00 uur tot 17:30 uur.

8.3       Om een Storing te melden moet tenminste de volgende informatie door De Klant aan de Service

Desk worden doorgegeven:

 1. a) Klantnaam;
 2. b) Naam van de contactpersoon die de melding doet;
 3. c) Een gedetailleerde omschrijving van de Storing.

8.4       Uitsluitend door De Klant daartoe aangewezen contactpersonen die beschikken over een voldoende kennis- en vaardighedenniveau van de FsF module(s) zijn gerechtigd contact op te nemen met de Service Desk.

Artikel 9          Back-ups

FsF maakt iedere nacht twee back-ups van de data op twee servers. de back ups zullen dagelijks tussen 24:00 en 06:00 uur uitgevoerd worden (het systeem blijft gedurende Back up operationeel). Beide servers zijn dedicated back-up servers, één van deze servers bevindt zich op een fysiek gescheiden plaats van de operationele omgeving. FsF bewaart de dagelijkse back-ups 2 weken. De wekelijkse back-ups worden gedurende 3 maanden bewaard. FsF maakt uitsluitend volledige back-ups, er wordt niet gewerkt met incrementele back-ups. Bij een recovery procedure is het mogelijk dat er één dag (24 uur) aan data verloren gaat. Er wordt geen back-up gemaakt voor archiveringsdoeleinden.

Artikel 10        Beschikbaarheid en nieuwe versies

10.1     FsF zal zich inspannen om gedurende de looptijd van deze voorwaarden een uptime van de FsF module(s) mogelijk te maken van 99,5%. Onder uptime wordt verstaan het via de portal/site van FsF kunnen inloggen (te meten op de serverlocatie van FsF in het door FsF gekozen datacenter) op de overeengekomen FsF module(s) en het tonen van de startpagina van de module. De uptime wordt berekend als percentage van het gerealiseerde aantal uptime uren van de module(s), gemeten over een kalenderjaar. Onderhoudswerkzaamheden vallen onder uptime. Niet beschikbaarheid wegens onderhoudswerkzaamheden telt derhalve ook mee bij het bepalen van het uptime percentage. Als een dienst slechts voor bepaalde gebruikers of Klanten onbruikbaar is, of niet correct functioneert, is er sprake van een incident waarbij de dienst op zich als beschikbaar wordt aangemerkt.

10.2     FsF zal indien deze beschikbaar komen, nieuwe versies, periodieke releases, updates en upgrades van de FsF module(s) beschikbaar stellen; deze nieuwe versies etc. zullen de vorige versie / release steeds vervangen. Eventueel benodigde organisatorische implementatieen trainingswerkzaamheden vallen niet onder de periodieke vergoeding en zullen separaat op nacalculatiebasis tegen de in de Overeenkomst genoemde tarieven in rekening worden gebracht. Indien een nieuwe versie / release organisatorische implementatiewerkzaamheden vanuit De Klant vraagt, zal FsF zich inspannen om dit uiterlijk 6 maanden van tevoren kenbaar maken.

Artikel 11        Intellectueel eigendom en Privacy

11.1     De gegevens die de Klant met behulp van de in de Overeenkomst bedoelde FsF diensten verwerkt / doet verwerken, zijn en blijven eigendom van De Klant en worden bij beëindiging van de overeenkomst (ongeacht de reden) op eerste verzoek van De Klant op een door FsF te bepalen (gangbaar) opslagmedium aan De Klant geretourneerd, mits De Klant alle aan FsF verschuldigde vergoedingen heeft voldaan. Het is FsF alleen toegestaan om in overleg met De Klant gearchiveerde data uit het systeem te verwijderen, zodoende kan De Klant aan fiscale bewaartermijnen voldoen.

11.2     Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden geeft De Klant FsF toestemming tot het gebruik van haar (merk)naam voor marketingdoeleinden ten behoeve van de door FsF te leveren diensten.

11.2     Indien FsF dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de Klant FsF desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

11.3     De Klant vrijwaart FsF voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan FsF toegerekend moeten worden.

11.4     De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door FsF verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Klant. De Klant staat er jegens FsF voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart FsF tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

11.5     Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals foto’s, video’s, 360 graden foto’s, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij FsF, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gebruiksrechten vervallen uitdrukkelijk bij beëindiging van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.6     Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 12        Aansprakelijkheid, fouten, gebreken, onvolkomenheden of storingen

12.1     Het is De Klant bekend dat gebruik van de door FsF geleverde FsF modules en al hetgeen daarmee samenhangt bepaalde risico’s meebrengen. FsF neemt, naar de stand der techniek en de daarmee samenhangende kosten, maatregelen om misbruik en/of gebruik door onbevoegden voor zover mogelijk te voorkomen. FsF garandeert echter niet dat het geleverde vrij is van gebreken, Storingen (zoals omschreven in de Voorwaarden Service en Support) en/of onvolkomenheden of dat er geen onbevoegd gebruik of geen misbruik van het geleverde kan worden gemaakt. FsF is niet aansprakelijk en kan niet instaan voor de gevolgen van onbevoegd gebruik, oneigenlijk gebruik, onoordeelkundig gebruik, handelingen zoals bedoeld in artikel 138ab Wetboek van Strafrecht of misbruik van het geleverde door De Klant en/of door derden.

12.2     De Klant is verantwoordelijk voor deugdelijk, zorgvuldig en veilig gebruik van het geleverde, waaronder maar niet beperkt tot: (beheer van) wachtwoorden/(pin)codes en gebruikersnamen, de invoer van gegevens de juistheid van gegevens, het correct toepassen van de functiescheiding, het gebruik van het geleverde conform de daarvoor geldende voorwaarden, instructies en/of gebruikersdocumentatie. FsF is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten veroorzaakt door wijzigingen in het geleverde aangebracht door anderen dan FsF, (verstoringen in) de infrastructuur van De Klant of andere niet aan FsF toe te rekenen omstandigheden.

12.3     De totale aansprakelijkheid van FsF wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van FsF voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 1.000,— (duizend Euro).

12.4     De aansprakelijkheid van FsF voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan FsF voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan FsF voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van FsF wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.5     Tenzij nakoming door de FsF blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van FsF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de Klant FsF onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en FsF ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat FsF in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.6     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FsF meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen FsF vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13        Profielen

13.1     Het succes van het systeem van FsF is mede afhankelijk van correcte en actuele gegevens van de Klant. Om die reden is de Klant verantwoordelijk voor het actief bijhouden van het eigen profiel en beschikbaarheid van de kindplaatsen.

13.2     FsF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het klantprofiel en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de gegevens op het openbare profiel van de Klant.

13.3     FsF heeft ten alle tijd het recht om een profiel per direct offline te halen wanneer dit niet in overeenstemming is met de interne richtlijnen die gesteld zijn aan het profiel van de Klant.

13.4     De beschikbare kindplaatsen dienen ten altijd correct te zijn en up to date.

13.5     Wanneer de Klant niet binnen 5 dagen reageert op een aanvraag tot plaatsing is FsF gerechtigd om de aanvraag door te zetten naar een andere partij.

13.6     FsF werkt met een review systeem. Slechte reviews kunnen leiden tot beëindigen van de overeenkomst en/of het offline halen van het profiel zonder recht op terugbetaling van de reeds gefactureerde en betaalde abonnementskosten.

13.7     de Klant zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. De Klant is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met FsF inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de programmatuur vormt.

13.8     Bij beëindiging van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook zal de toegang tot de profielen en de inhoud daarvan, waaronder uitdrukkelijk ook de toegang tot de aanvragen (voor rondleidingen en/of plaatsen) en de oproepen, per direct voor de Klant worden geblokkeerd.

Artikel 14        Slotbepalingen

14.1      De overeenkomsten tussen FsF en de Klant worden beheerst door Nederlands recht.

14.2     De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.